Lingbo Vägförening

Styrelse 2019

Ordförande Susan Persson
070 - 6316159
Vägfogde Mats Persson
072 - 5713788
Kassör Anna Kalmering
070 - 5188580
Sekreterare Anette Stensson
070 - 2157107
Ledamot Patrik Hägglund
070 - 6526798
Suppleant Fredrik Astner
070 - 6364874
Suppleant Roland Sjöström
073-0640754

Valberedning 2019

Stefan Lövstrand
Mats Lövstrand

Revisorer 2019

Annika Pettersson
Anders Schönning

 

Kontakt och andra uppgifter: 

Kontakt: lingbovagförening@gmail.com
Bg 871-5625
Organisationsnummer 885500-7962

Protokoll

Årsstämma 180225

Årsstämma 190303

Information

Enligt förrättning 2002-07- 04 är Lingbo Vägförenings uppdrag att underhålla vägarna inom
gemensamhetsanläggningen Lingbo GA:1 så att erforderliga transporter kan ske rationellt och att trafiksäkerheten inte äventyras.
Vägarna inom Lingbo GA:1 är  Länk till vägar. Till "väg" räknas inom skogsmark 2,0 m från yttre dikeskanten och inom åkermark 0,5m. Vägområdet begränsas vid bebyggelse vid tomt. För att uppfylla sitt uppdrag äger föreningen rätt att inom ett avstånd av 2 m från vägområdets ytterkant röja växtlighet för att ge god sikt (gäller ej inom tomtmark). Detta genom att antingen ge fastighetsägare uppdraget eller att ombesörja arbetet själv på lämpligt sätt.

Fastighetsägare

Alla fastigheter inom Lingbo GA:1 är med automatik anslutna till vägföreningen och därmed ålagda att betala den på stämman bestämda årsavgiften. För att rätt avgift ska kunna debiteras är det viktigt att du som fastighetsägare anmäler till föreningen om det sker en förändring på fastigheten, t ex från fast boende till sommarboende, ägarbyte eller adressändring för fastighetsägare.
Enligt den nya lagen, GDPR har föreningen rätt att ha namn, adress och fastighetsbeteckning i sitt register.


Styrelsen Lingbo Vägförening